top of page

GDPR/RODO

NYCZ+Partners Sp. z o.o.
ARCHITECTS
 

 

RODO
 

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
Poniżej i w załączniku znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych” w  firmie NYCZ+Partners sp.z o.o. na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej nyczpartners.com jest NYCZ+Partners sp.z o.o.  Z siedzibą w Krakowie.  Korespondencja-al. Powstania Warszawskiego 15,31-539 Kraków.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z prezes zarządu spółki Agnieszką Nycz za pomocą adresu agnes.nycz@nyczpartners.com.
3. Administrator danych osobowych – prezes zarządu spółki Agnieszka Nycz – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków wynikających z umowy na wykonanie prokjektu
b) reprezentacji Klienta przed organiami administracyjnymi na podstawie umowy oraz pełnomocnictwa;
c) w celu prowadzenia dyskusji w komentarzach na stronie internetowej firmy www.nyczpartners.com

 d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze spółką NYCZ+Partners sp.z o.o.  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest prezes zarządu spółki Agnieszka Nycz, przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych,żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawne uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgodywyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają
interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w spółce NYCZ+Partners sp.z o.o.   Pani/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


GDPR

On May 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons comes into force
in connection with the processing of personal data
and on their free movement (so-called GDPR).
Below and in the attachment you can find the "Information clause on the processing of personal data" at NYCZ + Partners sp. Z o.o. on the basis of applicable law, concluded contracts and granted consent.

INFORMATION CLAUSE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

In connection with the implementation of the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general Data Protection Regulation "GDPR"), we would like to inform you about the rules of processing your personal data and about your related rights.
The following rules apply from May 25, 2018.
1. The administrator of your personal data processed on the website nyczpartners.com is NYCZ + Partners sp. Z o.o. Based in Krakow. Correspondence-al. Of the Warsaw Uprising 15.31-539 Kraków.

2.If you have questions about the method and scope of processing your personal data in the scope of the company's operation, as well as your rights, you can contact the President of the Management Board of the company Agnieszka Nycz using the address agnes.nycz @ nyczpartners.com.
3. Personal data administrator - president of the management board of the company Agnieszka Nycz - processes your personal data on the basis of applicable law, concluded contracts and based on the consent granted.
4. Your personal data is processed for the purpose / purposes:
a) fulfillment of obligations under the contract for the execution of the project
b) representation of the Client before administrative bodies on the basis of an agreement and power of attorney;
c) to conduct discussions in the comments on the company's website www.nyczpartners.com

d) in other cases, your personal data is processed only on the basis of previously granted consent to the extent and for the purpose specified in the consent.
5. In connection with the processing of data for the purposes referred to in point 4, the recipients of your personal data may be:
a) public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of public authorities, to the extent and for the purposes that result from the provisions of generally applicable law;
b) other entities that, on the basis of relevant agreements signed with NYCZ + Partners sp. process personal data for which the Administrator is the president of the management board of Agnieszka Nycz, stored for the period necessary to achieve the goals set out in point 4, and after that time for the period and to the extent required by the provisions of generally applicable law.
7. In connection with the processing of your personal data, you have the following rights:
a) the right to access personal data, including the right to obtain a copy of this data;
b) the right to request the rectification (correction) of personal data - if the data is incorrect or incomplete;
c) the right to request the deletion of personal data (the so-called right to be forgotten), if:
- the data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed,
- the data subject has objected to the processing of personal data,
- the data subject has withdrawn consent to the processing of personal data, which is the basis for data processing and there is no other legal basis for data processing,
- personal data is processed unlawfully,
- personal data must be removed in order to comply with the legal obligation;
d) the right to request the restriction of the processing of personal data - if:
- the data subject questions the correctness of the personal data,
- data processing is unlawful, and the data subject opposes the deletion of data, requesting their restriction instead,
- The administrator no longer needs the data for his purposes, but the data subject needs them to establish, defend or pursue claims,
- the data subject has objected to the processing of data, pending determination of whether the legitimate grounds on the part of the administrator override the grounds of objection;
e) the right to transfer data - if the following conditions are jointly met:
- data processing takes place on the basis of an agreement concluded with the data subject or on the basis of the consent expressed by that person,
- processing is carried out in an automated manner;
f) the right to object to the processing of data - if the following conditions are jointly met:
- there are reasons related to you.

bottom of page